چاپ
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
بازگشت سرمایه

در این بخش به بررسی روش های انتخاب پروژه  یعنی نسبت سود به هزینه خواهیم پرداخت.

روش نسبت سود به هزینه.

استخراج قیمت پروژه برای شناسایی کارهای که در پروژه باید انجام شوند.

این نسبت مقدار سود به هزینه را بررسی میکند؛ (در این بخش منظور از سود درآمد نیز می تواند باشد).

پروژه های با نسبت سود به هزینه بالا باید انتخاب شوند.

اگر نسبت هزینه به سود < 1 باشد این پروژه قابل اجرا نیست.

با مطالب مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه همراه باشید و ما را به دوستانتان معرفی کنید؛